Home News Go bulelwa go kwadisiwa ga matshwao a tsela

Go bulelwa go kwadisiwa ga matshwao a tsela

536

Lephata la Dipalamo le Ipabalelo Tseleng le itsese baithuti baba ithutelang go tsaya ditlanka tsa go kgweetsa ba Gaborone fa batla bulela go kwadisiwa ga matshwao a tsela a setlanka se sebotlana”Class B” ka Mosupologo kgwedi ya Mopitlo e robabongwe.(09.03.2020).

Matshwao a tla bo a kwalwa go simolola Labobedi go fitlha ka Labotlhano.(10-13.03.2020).

Baithuti ba rotloediwa go dirisa sebaka se go ikwadisetsa go kwala,ele monyetla o ba o filweng ke Lephatla go tlisa ditirelo ko go bone,go itepatepanya le bontsi jo bo tlhokanang le thuso e.

Re a leboga.